Ranking dos 50 mais rápidos (Março)

Rank	PPM	Nome
1	745	Kleyner 3

2 736 Kleyner 2
3 736 Danillo Souza
4 736 Danillo Souza
5 736 Danillo Souza
6 736 Danillo Souza
7 729 Kleyner
8 723 Danillo Souza
9 723 Danillo rs
10 723 Danillo Souza
11 722 Discord Kleyner#4921
12 711 Danillo Souza
13 711 Danillo
14 711 Danillo Souza
15 698 Matheus André - 1 mão
16 698 Matheus André - 1 mão - 2° try
17 677 lummizinha
18 667 Danillo Souza
19 667 Danillo Souza
20 661 @cidadesouthrp
21 658 @cidadesouthrp
22 656 BJS GALERA @cidadesouthrp
23 647 @cidadesouthrp
24 626 @cidadesouthrp
25 622 @cidadesouthrp
26 609 Danillo Souza
27 592 Davi :D
28 589 @cidadesouthrp
29 584 DAVINELAS
30 578 nasta brabo
31 563 Dave
32 555 nasta med uel
33 555 nasta brabo
34 553 ZAQ
35 533 JJJJJJJJJJJJ
36 533 Davi
37 533 fjlkdjlkjflkjds
38 522 Nasta
39 522 Davi 2
40 516 Nasta
41 509 nome
42 502 HEITOR REIS
43 496 HEITOR REIS
44 487 lll
45 487 oo
46 487 August Senna
47 485 DAVINELAS 2
48 481 Jhony
49 474 HEITOR REIS
50 471 zaza